http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/204324lev2.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/63333500_baracca.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/80566600_rome.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/70094300_san_marco.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/12691200_santa_maria_salute.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/81310800_firenze.jpg http://architektura.klenot.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/36073500_pisa.jpg

Nauka o stavbách

22 - Sakrální stavby a památníky

Nauka o stavbách

chrám křesťanský - sakrální prostor křesťanských náboženstvích, obvykle chápaný jako symbolický dům Boží a shromaždiště věřících k bohoslužbám. V průběhu dlouhodobého vývoje křesťanských chrámů , došlo nejen k jejich slohovým a formálně architektonickým proměnám, ale i k funkční diferenciaci (kostel, poutní kostel, kaple, pohřební kaple, martyrion ap.) i k odstupňování chrámů podle významu (kostel versus dóm, katedrála). Specifické typy chrámů mají i jednotlivá křesťanská náboženství (viz v heslech architektura pravoslaví, arménská a gruzínská křesťanská architektura, etiopská architektura). Tato diferenciace měla někdy i programový charakter (prostota evangelických chrámů versus barokní smyslová bohatost chrámů katolických). I v rámci jednoho náboženství se někdy vyhranily specifické typy chrámů pro různé duchovní směry, náboženské řády ap. (viz též cisterciácká architektura). Od 19. století křesťanské chrámy po formální stránce nabývají někdy i podoby chrámů jiných náboženství, zejména chrámů antických (La Madelaine v Paříži od P. C. Ivryho).

DÓM - 1. původně každý křesťanský kostel; 2. zejm. v německých zemích původně název soukromé biskupské kaple, poté jiný název pro katedrálu (biskupský kostel), přeneseně též označení pro hlavní městský kostel. Viz též Münster. - Z latinského domus Dei dům Boží.

 

vývoj křesťanského kláštera - Raně křesťanské kláštery byly zakládány od 2. poloviny 3. stol. v Egyptě. Ve 4. - 5. stol. se šířily do Palestiny, Malé Asie, Itálie a Irska. Nejstaršími typy klášterů ve východním křesťanství byla lavra a cenobium (zčásti rozšířené do jihozápadní Evropy), specifický charakter měl klášter irský. Po reformě západního mnišství sv. Benediktem z Nursie (* kolem 480, † 553) se od 6. stol. vyvinula typická forma západních katolických klášterů. Ve středověku se četné kláštery staly středisky vzdělanosti a umění. Starší církevní řády, zejm. benediktini, premonstráti a cisterciáci, si většinou stavěly kláštery na venkově v osamění; benediktini obvykle na vyvýšených místech, cisterciáci v údolí s řekou. Tyto kláštery měly hospodářskou část se dvory, sýpkami, stodolami ap., hospital, okrasnou a užitkovou zahradu a podobně. Někdy kolem kláštera dodatečně vznikla osada.

Mladší, zvláště žebravé (mendikantské) a kazatelské řády, jako např. augustiniáni, dominikáni, františkáni, minorité, klarisky aj., si stavěly kláštery ve městech. V období reformace byla řada klášterů sekularizována (některé byly později přestavěny na zámky ap.). Nový rozvoj klášterní architektury nastal zejména v době baroka, kdy se kláštery svou dispozicí i výstavností (především prelatura) často blížily zámecké architektuře. Další vlna sekularizace proběhla v době osvícenství ve 2. polovině 18. století. Kláštery se stavěly i později (novogotika), ve 20. stol. se při jejich stavbě uplatňuje i moderní architektura (klášter La Tourette v Eveux u Lyonu od Le Corbusiera).

 

KOSTEL – budova pro veřejné křesťanské bohoslužby; křesťanský chrám. Kostely se stavěly od 4. stol., jejich architektuře se vždy věnovala mimořádná pozornost (obvykle na nich lze nejlépe dokumentovat vývoj slohu). – Z latinského castellum tvrz, (Boží) hrad.

Podle půdorysného rozvrhu a dalších znaků lze kostely rozdělit na stavby podélné (jednolodí, dvoulodí, tří a vícelodní bazilika, pseudobazilika, katedrála, halový kostel a sálový kostel; viz též hala, sál) a centrální stavby. Podle funkce lze kostely rozdělit na kostel farní, katedrální, klášterní, poutní ap. Vedle funkcí církevních měly kostely i funkce církevně politické (korunovační chrám) i světské, např. pevnostní (opevněný kostel). Kostely byly většinou orientovány (viz též orientace architektury). Jejich základní dispozice zůstávala po celé období vývoje téměř stejná, v konkrétním provedení však byla stavba slohově podmíněna (kostely románské, gotické, renesanční, barokní atd.). Na východní straně (v případě orientovaného kostela) je kostel ukončen presbyteriem (viz též chór), v němž uprostřed stojí hlavní oltář. Po levé nebo pravé straně sousedila s presbyteriem sakristie. Zejména v raném středověku (do 11. – 12. stol.) bývala pod vyvýšeným chórem umístěna krypta (obdobná mohla být v případě dvouchórové baziliky i na západní straně kostela). Na presbyterium navazovala chrámová loď (místo pro laické věřící), oddělená od presbyteria triumfálním obloukem a chórovou přepážkou. Často se mezi podélnou loď a presbyterium vkládala loď příčná (transept). Po stranách vedlejších lodí i transeptu bývaly menší kaple s oltáři. Na západní straně byl kostel ukončen západním průčelím, na jehož vnitřní straně bývala budována empora nebo hudební kruchta. Západní průčelí bylo často bohatě zdobeno. Součástí řady kostelů je zejm. od románské doby věž nebo věže. V raně křesťanské architektuře stála samostatně věž (kampanila) a baptisterium.

 

KAPLE – menší křesťanská modlitebna; samostatná nebo oddělená součást sakrální či profánní stavby (hradní kaple, chórová kaple, kaple v boční lodi). Kaple jsou určeny ke zvláštním druhům pobožnosti: např. křestní kaple (viz též baptisterium), náhrobní kaple (od doby renesance se užívá jako náhrobek rodu), pohřební kaple (budována na hřbitově, zpravidla větších rozměrů, konají se v ní pohřby), soukromá kaple, hřbitovní kaple (může plnit funkci kaple pohřební, obvykle však slouží k vykonávání pobožnosti přímo na hřbitově; viz též karner), poutní kaple (často obklopena ambity). Ve středověku se výrazem kaple označoval každý kostel, který nebyl farní. – Podle starší literatury byl název kaple odvozován od latinského cappa plášť, kapuce. Míněn byl plášť sv. Martina z Toursu, který byl v 7. stol. jako říšský klenot merovejské říše opatrován v pařížské královské modlitebně. Později se název rozšířil i na další sakrální stavby. Pravděpodobnější výklad odvozuje vznik slova kaple od pozdně latinského capella (cupella) malý hrob, tj. raně křesťanský památník (ciborium) nad hrobem mučedníka, z něhož se nejstarší kaple zřejmě vyvinuly. Viz též patrová kaple.

 

MARTYRION, MARTYRIUM – 1. původně centrální chrám (doplněný bazilikou) Božího hrobu v Jeruzalémě, postavený na místě, kde bylo pohřbeno Kristovo tělo; 2. odvozeně hrob mučedníka, nad nímž bývá vztyčen oltář; 3. raně křesťanská svatyně zbudovaná na místě smrti nebo nad ostatky mučedníka. Většinou je to centrální stavba, někdy kombinovaná s bazilikou. Martyria se stavěla v 4. – 6. stol. zejména v Sýrii, Arménii, Palestině a v Itálii. Někdy bylo martyrion umístěno v apsidě podélného chrámu, která mohla mít podobu trichoré (např. v Korintu, ale zvláště v Arménii).

Střední prostor martyria někdy nebyl zastřešen (zůstal zde volný okulus). Stavěla se též klenutá patrová martyria, přičemž místnost v patře se užívala jako shromaždiště a přízemí (otevřené do patra okulem) jako hrobka (confesio). Některá martyria měla podobu rozlehlého půlkruhového výklenku (exedry; např. v Saloně v Dalmácii), jindy stála na půdorysu kříže, jehož jednotlivá ramena byla členěna obvyklým bazilikálním způsobem (Arménie). Později byl umožněn věřícím přístup k hrobu mučedníka polokruhovou podzemní chodbou, zárodkem pozdější krypty. – Z řeckého martyr svědek (mučedník).

 

VELKOMORAVSKÉ KOSTELY : Lze sledovat vývoj tří dispozičních typů chrámů: prvním typem bylo krátké jednolodí s půlkruhovou apsidou (2. polovina 9. stol.). Sedm kostelů s půlkruhovou apsidou, dochovaných v základech (např. ve Starém městě u Uherského Hradiště a v Mikulčicích), bylo stavěno na základě zvláštního modulového schématu. Základem modulu je vnitřní průměr apsidy (obvykle 354 cm - dvojnásobek lidské postavy) a další rozměry (délka a šířka lodi) jsou násobkem tohoto modulu. Vzhledem k tomu, že modul s největší pravděpodobností určoval i výškové rozložení stavby, lze velkomoravské kostely s poměrně velkou pravděpodobností rekonstruovat. Druhým typem bylo krátké nebo o předsíň (nartex) prodloužené jednolodí s pravoúhlým presbyteriem (např. Modrá u Velehradu, Mikulčice, Sady u Uherského Hradiště). Zejména u kostela v Modré u Velehradu lze předpokládat, že se jedná o doklad činnosti iroskotské misie v rané fázi existence Velké Moravy. Celkem byly nalezeny základy pěti kostelů tohoto typu. Třetím typem velkomoravské chrámové architektury byla kruhová centrála (rotunda). Byly nalezeny základy čtyř rotund. Rotunda v Mikulčicích a rotunda ve Starém Městě má dvě velké podkovovité apsidy. Čtyřkonchální rotunda (vnější obvod kruhový) v Mikulčicích byla pravděpodobně baptisteriem. Výjimečnou stavbou je trojlodní bazilka helénistického typu, zachovaná v základech v Mikulčicích. Výjimečným příkladem složitého kostela je srostlice tří sakrálních staveb v Sadech u Starého Města u Uherského Hradiště. Dva prostory mají půlkruhovou apsidu a jeden má apsidu pravoúhlou (tato apsida je na východní straně, takže tento prostor byl patrně hlavní).

 

KŘESŤANSKÝ CHRÁM - V západním křesťanství hlavní prostorový a liturgický typ chrámu. V termínu bazilika je třeba rozlišit význam církevně právní, liturgický a symbolický a význam architektonický.

 

PRESBYTERIUM, PRESBYTÁŘ, KNĚŽIŠTĚ – 1. původně rada presbyterů (volených starších křesťanské náboženské obce), přeneseně i místo pro presbytery. – Z řeckého presbyterion rada starších; 2. kněžiště – místo, kde je v katolických kostelech umístěn hlavní oltář. Bývá různými architektonickými prostředky zdůrazněno jako zvláště významná část chrámového prostoru (půdorysem, vyšší úrovní, ohrazením). U raně křesťanských chrámů bylo presbyterium umístěno v prostorách apsidy a odlišeno od chóru (ohrazeného místa pro zpěváky). Záhy se však chór a presbyterium začaly vložením příčné lodi slučovat a zároveň oddělovat chórovou přepážkou od chrámové lodi. Proto jsou chór a presbyterium většinou chápány jako synonyma.

Ve zdivu presbyteria byla na evangelijní straně (levé při pohledu k oltáři) umístěna schránka na hostii (sanktuarium, později pastoforium), nahrazená v raném novověku schránkou přímo na hlavním oltáři (tabernáklem). Ve zdivu epištolní strany (pravé při pohledu k oltáři) byla umístěna sedile. V kapitulních a řádových kostelech byly po stranách presbyteria umístěny stally. Zpočátku stály v presbyteriu dvě ambony určené k předčítání evangelií a epištol, od 13. stol. byly nahrazeny kazatelnou (většinou na evangelijní straně). V raném středověku byla někdy pod presbyteriem (chórem) umístěna krypta. Zejména v gotických katedrálách bylo presbyterium obklopeno chórovým ochozem s věncem kaplí.

 

ROTUNDA - 1. zaklenutá stavba na centrálním kruhovém půdorysu; 2. v užším smyslu typ kostela (zejm. v románské architektuře) s lodí na kruhovém půdorysu, s kupolí, kuželovitou střechou s lucernou (ve starší době i bez ní) a s půlkruhově nebo podkovovitě založenou apsidou (presbyteriem), zaklenutou konchou. Někdy k rotundě přiléhá (popř. je přistavěna) čtyřboká nebo válcová věž. Rotundy jsou typické zejména pro románskou architekturu Čech, Moravy a západního Slovenska (zřejmě vliv velkomoravské architektury). Z této oblasti se rozšířily i do Polska. - Z latinského rotundus kruhový.

 

NARTEX, NARTHEX – 1. atrium raně křesťanské baziliky; 2. krytá předsíň některých raně křesťanských a raně středověkých kostelů. Rozšířil se zejm. ve východní raně křesťanské architektuře (a mj. i ve velkomoravské architektuře). Využíval se jako shromaždiště katechumenů (čekatelů na křest), kteří se ještě nemohli zúčastnit přímo bohoslužeb. Ukládali se zde a žehnali se zesnulí předtím, než byli odneseni do kostela (viz též galilaea). V nartexu byly zřejmě umisťovány i církevní školy. Exonartex je situovaný zevně před průčelí, endonartex uvnitř západní části podélné lodi. – Z řeckého narthex lodyha, hůl, skříňka.

 

KATEDRÁLA, DÓM - 1. každý biskupský nebo arcibiskupský kostel; tj. kostel, kde je v presbyteriu umístěn (dříve v ose, později na levé straně presbyteria) biskupský stolec (katedra); 2. architektonický typ chrámu (zejména gotického). V klasické podobě francouzských gotických katedrál je to vícelodní (troj- nebo pětilodní) bazilika s chórovým ochozem kolem hlavního oltáře, k němuž přiléhá věnec kaplí. Nad ochoz vyrůstá tzv. vysoký chór s opěrným systémem a velikými okny. Významné katedrály jsou např. v Remeši, Chartres, Paříži, Lincolnu, Yorku, Kolíně nad Rýnem, Vídni, Toledu, Barceloně, Seville, Miláně. V Čechách je to katedrála sv. Víta (katedrála ve smyslu církevním i architektonickém), chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, chrám Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory a chrám sv. Bartoloměje v Kolíně (všechny tři pouze ve smyslu architektonickém)

 

vnitřní prostor - Interiér gotických katedrál je příznačný svou hloubkou a vzepětím vzhůru (což je ještě umocněno lomenými oblouky kleneb). Oproti bohaté, až přebujelé výzdobě fasády obvykle udivuje svou jednotností a racionálním členěním. Mezilodní arkády a rytmizovaná gotická klenební pole hlavní lodi evokují pohyb k oltáři (symbolizují cestu), vysoký chór symbolizuje vyvrcholení cesty (ideová jímka). U pozdější síťové klenby však vymezená klenební pole chybí a síťová klenba ještě více posiluje dojem jednotnosti prostoru: pohyb vpřed je potlačen ve prospěch volného klouzání zraku chrámovou lodí. Konstrukce žebrové klenby a použití opěrných pilířů umožnilo prorazit vnější stěny velkými okny a prosvětlit tak vnitřek katedrály (na rozdíl od temných románských bazilik). Přes složité mřížoví kamenných článků (kružeb ap.) a přes barevná skla vitráží je stěna katedrály opticky prostupná, průsvitná (diafánní).

 

Půdorys - Chór klasických francouzských katedrál má chórový ochoz (někdy dvojitý) s věncem radiálních kaplí, v anglických katedrálách se obvykle uplatnil přímý chórový závěr s vystupující Mariánskou kaplí (Lady Chapel). Chór a hlavní loď jsou od sebe pouze málo opticky odlišeny. Někdy se na jejich dodatečné oddělení používá lettner (zejm. na počátku) a později, v souvislosti se vzrůstající tendencí k jednotnosti prostoru, pouze nízká chórová přepážka (nebo i ta chybí). Obvykle je vzhledově potlačena příčná loď, která jen nepatrně předstupuje před lodě postranní. Výjimkou jsou anglické katedrály, které mají jednu nebo dvě značně dlouhé příčné lodi. Příčná loď klasických katedrál bývá rovněž posunuta (oproti románským bazilikám) blíže ke středu stavby, čímž je prodloužen chór. Obvykle má příčná loď vlastní průčelí s trojicemi portálů.

 

výzdoba a vybavení - Výzdoba interiéru gotické katedrály je tvořena profilací článků (často barevných) a zejm. barevnými vitrážemi oken, které mají v interiéru katedrály stejnou ideovou úlohu jako mají sochařské cykly na portálech. Vitráže byly zpočátku temnější, poté co se v oknech více uplatnila kružba, světlejší. Pro nástěnnou malbu zbylo v odhmotněných katedrálách jen málo místa, a proto nepřevládá. Nejvýznamnější části katedrály mohly být zdobeny mozaikou z drahých kamenů (kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta na Pražském hradě). Prostor lodě byl vybaven lavicemi pro věřící, v chóru po stranách stály lavice pro duchovní a řeholníky, biskupská katedra a uprostřed oltář v podobě gotické archy. Oltáře byly umístěny i v postranních kaplích. Někdy se vykonávaly bohoslužby ve více kaplích současně.

členění stěn Stěny hlavní lodi (popř. i transeptu) a chóru jsou členěny do několika úrovní. V rané gotice to bylo obvyklé čtyřčlenné dělení na mezilodní arkády, empory, triforium a zónu bazilikálních oken (katedrála v Laonu), nebo čtyřčlenné dělení na mezilodní arkády, emporu a dvě řady bazilikálních oken (Notre-Dame v Paříži; spojením oken do jednoho vzniklo trojčlenné dělení), popř. trojčlenné dělení na arkády, empory a zónu bazilikálních oken (katedrála v Lincolnu). V období vrcholné gotiky empory odpadají a obvyklé je trojčlenné dělení na mezilodní arkády, triforium a zónu bazilikálních oken (katedrála v Remeši, v Yorku, v Kolíně nad Rýnem, v Praze a většina dalších). Počínaje katedrálou v Amiensu bývá triforium prosklené, takže se pohledově více váže k oknům. V době pozdní gotiky se v souvislosti se vzrůstající tendencí ke sjednocení prostoru často používá pouze dvoučlenné dělení na mezilodní arkády a zónu bazilikálních oken; triforium se zredukovalo na parapetní zdobnou součást oken (katedrála ve Winchestru) nebo zcela chybí (dóm ve Freiburgu).

 

symbolika katedrál - Oproti románskému “Božímu hradu“ symbolizovala katedrála “Boží město“. Připomínala ústřední místo dějin křesťanské spásy, město Jeruzalém, kde Kristus trpěl (hlavní oltář s křížem), zároveň byla obrazem společenství, náboženské obce, tedy církve (shromáždění věřících) a současně symbolizovala nebeský Jeruzalém jako místo věčného života, tedy ráj. Dějiny spásy byly naznačeny orientací chrámu: na východě (hlavní oltář) Kristova vykupitelská oběť jako počátek dějin spásy, na západním portálu často líčení Posledního soudu jako završení dějin. Jindy západní portál symbolizoval triumfální oblouk a městskou vstupní bránu, u které čeká Ježíš, Panna Maria a svatí a zvou věřícího dále. V obou případech symbolizoval hlavní portál mezník mezi vnějškem a vnitřkem, mezi časem a věčností, mezi slzavým údolím a rájem. Andělé u vchodů a u opěrných pilířů symbolizovali Boží stráž a společně se světci pod baldachýny na fasádách tvořili Boží vojsko bránící Boží město před silami zla, symbolizovanými podobami ďáblů, skřetů ap. (např. na gotických chrličích).

Démoni na střechách a fasádách měli zřejmě trojí význam: symbolizovali ohrožení Boží obce ďáblem, v mystickém pohledu nabádali, aby věřící při vstupu do chrámu odložili své vlastní “běsy“ a nutkavosti venku a v magickém významu chránili katedrálu před skutečnými démony (neboť ti se podle staré pověry zaleknou zobrazení své vlastní podoby a prchají).

Základy katedrály symbolizovaly Starý zákon, sféra prosvětlených bazilikálních oken Nový zákon. Ústřední svorník klenby symbolizoval Krista, pilíře a oblouky apoštoly a světce, kteří církev podpírají. Složitou cestu ke spáse symbolizoval labyrint na podlaze chrámu (katedrála v Chartres). Symbolika katedrály tedy spojovala racionální systematičnost výkladu písma a řadu mystických a teologických významů.

 

světelná symbolika - Promyšlená a velmi působivá byla světelná symbolika katedrál. Stavitelé využívali kontrast mezi tmavším prostorem v dolních částech arkád hlavní lodi a světlejší zónou bazilikálních oken, která září mystickým světlem (pohled vzhůru projasňuje a povznáší). Vnitřek chrámu byl považován za svaté místo vytržené z tohoto světa, za Nebeský Jeruzalém, který není osvětlován přirozenými světelnými bodovými zdroji (sluncem a měsícem), ale tajemným mystickým všudypřítomným svitem Boží slávy (barevné neprůhledné, ale průsvitné vitráže). Podle jiného výkladu byla okna považována za dělicí příčku mezi tímto a božským světem, do kterého můžeme skrze ně nahlédnout, či dokonce se povznést. (U pražské katedrály sv. Víta a kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem je pravděpodobné užití čirých skel.)

 

katedrála jako Gesamtkunstwerk - Gotická katedrála je nesporně vrcholným uměleckým, ale i myšlenkovým dílem gotické doby (vedle teologických sum, jejichž myšlenky vlastně převádí do kamene). Ztělesňuje v sobě všestranně prokomponované umělecké dílo, Gesamtkunstwerk. Promlouvá svým mystickým poselstvím k našim citům i mysli, vřazuje nás do povznášejících prostorových vztahů, působí dokonalým zpracováním hmoty (kamenné profily), barvou (vitráže, barevné profilované články), obrazy (mozaika, nástěnná malba), sochami, hudbou (varhany), zpěvem (gregoriánský chorál), slovem (liturgie), zvukem zvonů i vůní (kadidlo).

 

urbanistické vztahy - Gotická katedrála stojí většinou uprostřed města; není mu vzdálena, odcizena jako klášterní kostely. Svou vertikalitou, ale i obrysem se odráží od lidského měřítka okolní zástavby (převýšení nad horizont uliční fronty) a je v důsledku svých vysokých věží obvykle viditelná z velké dálky. Tento kontrast měřítka vyvažuje jistou absenci pravé monumentality (a ve své době možná i absenci statutu pamětihodnosti, jenž s monumentalitou souvisí), kterou naopak mají i mnohem menší románské chrámy, působivě vymezené svou hmotností a blokovostí vůči okolí. . Zároveň se však gotická katedrála na rozdíl od románského “božího hradu“ otevírá na všechny strany městu; na třech stranách jsou prostory zvoucí ke vstupu. Samotná fasáda se stává velkolepou podívanou určenou pro obyvatele města, což představuje posun estetických i ideových názorů (respekt vůči tomu, kdo se na stavbu dívá). Výzdobný program je určen pro pohled zblízka, což dokládá mj. i častá těsná zástavba kolem katedrály (většině katedrál chybí odstup ). Do dálky působí katedrála více svou objemovostí (detaily se ztrácejí) a slouží jako faktický i symbolický orientační bod, jako viditelné duchovní ohnisko, centrum.

Poněkud jiné urbanistické zařazení mají některé katedrály na východ od Německa. Stavba katedrál zde vychází z tradičního pojetí chrámu, který byl zřízen feudálem (panovníkem) v jeho sídle a má vyjadřovat především jeho majestát, popř. státnost. Například chrám sv. Víta (ale i dóm v Krakově a jinde) není stavbou iniciovanou městem, ale panovníkem a získává také v rámci města exkluzivní a izolované postavení v rámci panovníkova sídla.

Většina katedrál zůstala dominantami města až do 20. stol., kdy byla bohužel často měřítkově potlačena výškovými domy, stavěnými sice obvykle na okrajích historické zástavby, avšak v širokém horizontu přesto rušících.

 

tektonika stavby - Gotické katedrály vynikají dokonale propracovanou tektonikou - složitě vyváženou hrou sil a tlaků, projevující se zřetelným dynamismem prostoru i hmot. Základem je skeletová konstrukce, tvořená gotickými žebry (dosedajícími na přípory a pilíře) v rámci křížové klenby. Zatížení a roztlak klenby snižuje užití lomeného oblouku a do dynamické rovnováhy je uvádí bohatě rozvinutý opěrný systém. Stěna ztrácí nosnou funkci (znovu ji získává až v období pozdní gotiky), klenba je vlastně pouhou mezižeberní vyzdívkou (až v době pozdní gotiky bývá opět zčásti samonosná). U raných katedrál jsou neblahé důsledky roztlaku klenby hlavní lodi ještě eliminovány užitím empor nad bočními loděmi (někdy také užitím triforií), u vrcholných katedrál empory mizí a stabilizační funkci do důsledku přejímá opěrný systém.

Tektoniku gotické katedrály lze charakterizovat jako organickou či dynamickou - podřizuje se a přizpůsobuje se směru tlaků a sil, odvádí a převádí je nejpřirozenějším způsobem do rohů klenebních polí a odtud je vede dolů příporami a pilíři (svislé tlaky) a opěrnými pilíři a oblouky (šikmé tlaky). V italské gotice a v pozdní gotice i v oblasti za Alpami se roztlaku klenby někdy čelí užitím železných kleštin stahujících zdi (nejčastěji jsou umístěny nad klenbami a nejsou tudíž vidět), exponované články bývají spojeny železnými čepy nebo háky (kramlemi). Klasická klenba je křížová čtyřdílná (v raném období též šestidílná), v poklasickém a pozdním období se uplatňovala klenba síťová (poprvé v Anglii, na kontinentě poprvé v chrámu sv. Víta na Pražském hradě) i složité klenby kroužené (katedrální chrám sv. Barbory v Kutné Hoře), vějířovité (některé anglické katedrály) a podobně - viz též klenební tvary - skupina kleneb válcových - další žebrové klenby.

 

vnějšek katedrály - Gotická katedrála má většinou bohatě rozvinutý a architektonicky vyjádřený opěrný systém a je opěrnými pilíři, oblouky, vimperky, baldachýny se sochami, lípanými kružbami a drobnými zdobnými prvky (kraby, kytka, poupě ap.) obklopena jako složitým mřížovím (větvovím).

 

Průčelí - Obvykle bývá nejhonosnější západní průčelí katedrály, nejčastěji s dvojicí věží po stranách, někdy s jednou velkou průčelní věží. V Anglii bylo západní průčelí často rozšířeno a přesahovalo šířku chrámových lodí (věže nebyly jeho součástí). Přízemí bývá tvořeno třemi portály (někdy rozdělenými sloupkem) s bohatou profilací a s plasticky zdobeným tympanonem. Samotné dveře v portálech jsou obvykle plasticky zdobeny. V patře nad portálem nebo nad rozetou probíhá římsa s tzv. královskou galerií (sochy biblických králů, ve Francii též ideální genealogie francouzských králů). Nad královskou galerií bývá uprostřed průčelí umístěno obrovské kruhové okno s kružbou (tzv. rozeta), někdy (zejména u anglických a německých katedrál) velké obdélné okno s lomeným obloukem. Po stranách okna (v zóně věží) bývají gotická obdélná okna s lomeným obloukem. Horní patro bývá zdobeno galerií s kružbou, někdy končí rovně (po stranách se tyčí věže), někdy je završeno trojúhelníkovým gotickým štítem. Na nárožích věží bývají upevněny konzoly se sochami pod baldachýny. U klasických katedrál má západní dvojvěží symbolizovat jednu z bran Nebeského Jeruzaléma.

 

Věže - Věže bývají obvykle součástí západního průčelí katedrál, a to buď dvě po stranách (typické pro klasické francouzské katedrály) nebo jedna mohutná uprostřed (časté zejména v Německu). V Anglii se západní věže obvykle nestaly součástí rozšířeného průčelí, ale často stály za ním. V rané gotice se v návaznosti na románskou tradici někdy stavělo i více věží (dvě při západním průčelí, dvě po stranách oltáře nebo příčné lodi). Pro mnohé anglické katedrály byla příznačná hranolová věž nad křížením hlavní a příčné lodi, někdy zaklenutá kupolovou klenbou. - Nad chórem se ze střechy vypínal štíhlý sanktusník.

Vrchol věží bývá buď rovný (hlavně u klasických francouzských katedrál) nebo s jehlanovitým zakončením (typické zvláště pro Německo a střední Evropu). Zpočátku jsou věže hmotově uzavřené (i když bohatě profilované a členěné), později často otevřené (prolamované, odlehčené). První prolamování se objevilo u věží katedrály v Laonu (1155 - 1235), typické se však stalo zejména pro německou architekturu. Věž s prolamováním připomínala svou složitou subtilní výzdobou věžovitý relikviář, čímž získala (kromě tradiční funkce zvonice, skladovacího prostoru a funkce dominanty) novou symbolickou náplň.

 

boky a chórový závěr - Boky katedrály jsou členěny opěrnými pilíři s fiálami a oblouky, chrliči a mnoha zdobnými prvky (zejm. kraby a vimperky), vnějším triforiem (ochozem) v úrovni vnitřního triforia a často dalším triforiem pod střechou, točitými schody, baldachýny a podobně. Za opěrnými pilíři se ukrývají okna postranních lodí a v patře se zřetelněji projevují vysoká bazilikální okna hlavní lodi. Chórový závěr se navenek projevuje věncem radiálně rozložených kaplí a vysokým chórem uprostřed. Anglické katedrály mají přímý závěr chóru, ze kterého vystupuje pouze mariánská kaple (Lady Chapel). K boku anglických katedrál nebo k přilehlé kapitule býval přistaven chapter-house.

 

Střecha - Střecha nad hlavní lodí bývá nejčastěji sedlová, v období pozdní gotiky též stanová (chrám sv. Barbory v Kutné Hoře). Nad postranními loděmi bývá pultová střecha nebo střecha valbová. Bývá krytá břidličnými tabulkami (chrám sv. Víta), které jsou trvanlivé ale těžké, nebo keramickými taškami, často vytvářejícími barevné vzory (chrám sv. Štěpána ve Vídni). Zejména anglické katedrály měly okraje střechy (střešní zídky) zdobeny i cimbuřím.

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a hygieny. Jak mohou pomoci léky up? Jaké léky si Američané získat on-line? Milióny zákazníků nakupovat on-line takové drogy, jako je Viagra. Viagra je lék předepsán k léčbě různý nemoci. Co musíte přečíst o Viagra? V dnešní době mnoho lidí on-line hledání specifický klíčového slova "http://viagra-cz.org/" na Googlu. (Více informací Viagra České). V současné době více než pobytu předkladatele nabídky mužů ve věku nad 50 let hlášeny určitý stupeň erektilní obtíží. porušení sex touha je tak často výsledkem toho, co jste zažili, že je něco na takovou "bolesti hlavy" říká po všem. Pravdou je, že téměř všechny over-the-counter léky mají někdy nežádoucí aftereffects, od hlavy k smrti. Internet je ideální způsob, jak najít poskytovatele zdravotní péče ve vaší oblasti, kteří léčí tento druh zdravotního stavu.

 

23 - Sportovní stavby

Nauka o stavbách

ÚVOD

Lidé ve všech částech světa po celá staletí běhali, skákali a vrhali různými předměty. Někteří dokonce tyto sporty speciálně trénovali ať už z nutnosti, aby byli lépe připraveni na lov či k boji, nebo prostě z potěšení, že budou lepší než druzí. Postupem času se logicky vyvinula potřeba stavět specializované prostory a stavby, které by sloužily této zábavě.

Tento elaborát si neklade za úkol dopodrobna rozebírat typologii sportovních staveb, protože její znalost není měřítkem pochopení způsobu práce. Jeho smyslem je spíše podání jednoduchého přehledu, na jehož základě lze hledat východiska pro uvědomění si problému, a je doplněn náhodně vybranými zajímavými příklady, které pokrývají široké spektrum staveb sloužících sportovnímu vyžití.

 

HISTORIE

Vznik a základ dnešním sportovním zařízením položily antické stavby, jako stadio, amfiteátr nebo hipodrom.

 

Stadio – ve starém Řecku upravená běžecká dráha (dromos) se stupňovitě stoupajícím hledištěm. Délka dráhy nebyla jednotně stanovena, obvykle se pohybovala mezi 170-212 m délky a 20-35 m šířky.

Délka stadia v Olympii (pro 30 tis. diváků) byla podle pověsti stanovena Héraklem jako vzdálenost, kterou tento hrdina uběhl na jedno vdechnutí.

Hlediště bylo někdy uměle vytvořeno násypem, v období helénismu bývalo nákladně upravováno (sedadla). Největší bylo stadio v Efesu (místo pro 76 tis.diváků). Místo, kterým se ze stadia odcházelo, se nazývá aphesis. Na athénském stadiu (postaveno ve 4. stol. př. n. l., přestavěno ve 2. stol. př. n. l. pro 50 tis. diváků, rekonstruováno Římany) se roku 1896 konaly první novodobé olympijské hry.

Amfiteátr - ve starém Římě nezastřešená stavba kruhového nebo častěji eliptického půdorysu s arénou uprostřed a se stupňovitě se zvedajícím hledištěm (první stupeň byl asi ve výšce 3,5 m nad arénou), které mohlo být zastíněno plachtou (zvanou velarium). Uprostřed jednoho z delších oblouků hlediště byla místa pro císaře, vysoké úředníky a vestálky, uprostřed protilehlého oblouku místa pro pořadatele her. Jednotlivá patra amfiteátru jsou tvořena z vnější strany arkádami, u nichž byla někdy uplatňována superpozice řádů. Amfiteátr byl určen pro hry a zápasy gladiátorů, popř. (dá-li se aréna zaplnit vodou, jak tomu bylo např. u římského Kolosea) i pro námořní bitvy (naumachie). Zpravidla stál v rovinatém terénu, někdy se opíral o svah (nejstarší amfiteátry, jako např. amfiteátr v Pompejích z r. 80 př. n. l., byly částečně zapuštěny do země a měly vnější schodiště). Velké amfiteátry bývaly podsklepeny (přístupové chodby, místnosti pro nářadí a zvěř). Menší amfiteátry (zachovány např. ve francouzském Nimes a Arbes, italské Veroně, chorvatské Pule) pojaly 15-25 tis. diváků. Do největšího amfiteátru – římského Kolosea (eliptický půdorys na osách 188x156 m) se vešlo 85 tis. diváků. Dodnes se zachovalo (v různém stupni neporušenosti) asi 270 amfiteátrů.

Hipodrom – v antickém Řecku obdélné závodiště (area) s jednou zaoblenou stranou, určené pro jízdu koňmo a na vozech. Na obou koncích závodní dráhy (dromos) byly sloupy, které musel jezdec nebo spřežení objet. Podél delších stran závodiště a podél jedné užší strany byla závodní dráha lemována stupňovitými místy pro diváky. Délka závodiště tvořila obvykle čtyřnásobek délky stadia, nejčastěji kolem 770 m. Z řeckého hipodromu se vyvinul římský cirk.

 

PODMÍNKY

Při stavbě sportovních zařízení musíme více než u jiných staveb zohledňovat daná hlediska:

 • Podmínky klimatické, geografické, hydrogeologické,

tedy exhalace, vítr, prašnost, oslunění, tvar terénu, odvodnění při vysoké spodní vodě, podloží a jeho propustnost.

 • Provozní záležitosti,

tedy otázky napojení vnitřního a vnějšího provozu. Zejména u velkých staveb by měl být kladen důraz na dostatečně dimenzované napojení na stávající komunikace, dostatek parkovacích ploch a pokud možno bezkolizní vyprázdnění budovy, jak na systém volných ploch v její bezprostřední blízkosti (5 min. z krytého stadionu, 10 min. z otevřeného), tak uvolnění provozu v blízké oblasti.

DISPOZIČNÍ ZÁSADY

Plochy sportovních zařízení:

 • plochy sportování

 • příslušenství sportovců

 • příslušenství diváků

ROZDĚLENÍ TYPŮ STAVEB

Snaha nalézt základní pravidla členění sportů se ukázala být vyčerpávající a nepříliš efektivní. Uvážíme-li, že ke sportům se řadí i takové druhy činností jako je letecká akrobacie, bungee-jumping nebo šachy, není snad ani možné přinést celkový přehled staveb, které sportovcům slouží. Nicméně nemohla jsem minout fakt, že jediné rozumné hledisko a determinanty při tomto členění jsou klimatické podmínky a finanční možnosti. Přesto se snažím vytvořit alespoň zjednodušený náhled na možnosti a formy různých druhů sportovních staveb.

 

Venkovní stadiony

Problematika těchto staveb je jasně daná zejména našimi omezenými finančními možnostmi. Velikosti hracích ploch jsou natolik velké, že zastřešení celé plochy by bylo příliš finančně náročné (i když i na tomto poli se objevují výjimky). Proto je zastřešení omezováno jen na krytí tribun pro diváky nebo je stadion ponechán plně otevřený. Objevují se i halové formy v poněkud zmenšené formě, což umožňuje sportovcům plnohodnotnější trénink a prodloužení závodní sezony.

 • atletika

 • fotbal

 • americký fotbal

 • ragby

 • baseball

 • atd.

Haly

Sporty prováděné ve vnitřním prostředí jsou většinou závislé nejen na stálých klimatických podmínkách, ale také na speciálním vybavení, které jim venkovní prostředí nemůže poskytnout. Jde zejména o různé úpravy podlah – koberce, odpružené podlahy, nutné je specifické vybavení, které bychom si s trochou fantazie snad dokázali představit i venku.

 • gymnastika

 • ping-pong, squash

 • fitnesscentra, posilovny, aerobic, tanec

 • bojové sporty

 • vzpírání

 • atd.

Stavby kryté i venkovní

Jedná se o sporty, u kterých je zvykem používat obě formy a druhy staveb. Venkovní prostory jsou ale přece jenom využívány spíše rekreačně (to platí snad až na tenis). Profesionální sportovci a v zimě i rekreační trénují obvykle v halách.

 • ledové sporty – hokej, krasobruslení, rychlobruslení, curling atd. – přednost se dává přece jenom halám krytým z hlediska zajištění stálých podmínek po celý rok, ale existují i kombinace, kdy v létě je plocha využívaná pro kolečkové bruslení

 • kombinace – basketbal, volejbal, házená, tenis, badminton

 • plavecké bazény

 • atd.

 

Stavby-sochy

 • skokanské můstky

 • dráhy pro boby a saně

 • zařízení pro vodní sporty - dráhy pro vodní slalom a kanoistiku

 • cyklokros

 • skateboard, in-line parky

 

Existují celá řada sportů, která nemá speciální nároky na architekta, co se týče samotné hrací plochy (většina venkovních sportovišť), ale vždy je potřeba zajistit nutné příslušenství a samozřejmě sociální a hygienické zázemí..

Stavby se zvláštními nároky pouze na příslušenství:

 • minigolf, golf (charakter golfového hřiště je spíše práce pro zahradního architekta, na druhou stranu nepochybuji, že by ji leckterý architekt zvládl také)

 • stavby pro plachetní sporty – přístavy – uvaziště plachetnic a člunů na vodě, loděnice, skladiště lodí

 • stavby pro sportovní lodě – loděnice, tréninkový bazén pro loď se zkrácenými vesly, tělocvična, plovárna

 • sjezdové lyžování, běh na lyžích, snowboard, akrobacie

 • letectví – hangáry

 • jezdecká zařízení, jízdárny

 

Kuriozity

 • kryté sjezdovky

 • windsurfingové haly

 

Typologickými zákrutami si musí každý projít sám a jejich rozsáhlý popis rozhodně není pro nikoho nedosažitelný. Důležité je si uvědomit, a to neplatí jenom při návrzích těchto druhů staveb, že ačkoliv architekt vychází ze základní typologie a provozních vazeb, musí se naučit vnímat a pracovat s danými podmínkami. To je základ dobré architektury. Jako ukázky právě takového způsobu práce jsem zvolila několik staveb.

 

Bazény a koupaliště

-patří mezi stavby sportovní či rekreační a jejich počet není takový jako u jiných typů veřejných staveb neboť představují objekty sloužící jen pro určitou část obyvatel.

Historie krytých bazénů sahá až do antických dob, kdy staří Římané své unavené tělo i mysl očisťovali v lázních, které se později rozrostly do velikých komplexů. Tyto soubory staveb, bazénů a atrií tvořily obrovský celek, který patřil mezi základní veřejné stavby starověkého Říma.

Po zániku římské říše, tento typ staveb dá se říci zcela vymizel a až novověký nástup lázeňství v okolí léčivých pramenů dal opět vzniknout bazénkům a bazénům pro shromažďování většího počtu lidí. Nástupem a rozvojem sportu, nejprve rekreačním a vzápětí i výkonnostním a jeho masovou populizací se i začínají stavět tzv. sportovní stavby.

K rozvoji sportu největší mírou přispěl baron Pierre de Coubertin koncem 19. století, kdy znovu oživil olympijskou tradici a byly uspořádány 1. novodobé olympijské hry v Aténách v r. 1896. Od této doby každé 4 roky jsou pořádány další a další, s výjimkou obou světových válek. Ve 20. století se přidaly i hry zimní a tak rozvoji sportu i na nejvyšší úrovni, to jest profesionální již nic nebránilo. Rozvoj sportovních klání a soutěží byl obrovský a tak již nestačily přírodní podmínky ke sportu, ale byly budovány sportoviště různých druhů a typů. Mezi nimi i sportoviště pro sporty vodní. Byly budovány plovárny. Nejprve upravené přírodní části řek a jezer, poté již zcela uměle vytvořené plovárny a kryté bazény sloužící nejen pro rekreaci, ale i pro čistě sportovní výkony.

Můžeme tedy říci, že kryté bazény a koupaliště jsou stavebním typem vzniklým před zhruba 100 lety a za tuto dobu se rozvinuly do obrovských sportovních komplexů, kde najdeme nejen vyžití vodních sportů, sauny, ale i zábavní části se skluzavkami a tobogány a v neposlední řadě i jinými sportovištěm na míčové hry, fitness či společenskými částmi a restauracemi a zařízeními pro volný čas a rekreaci.

Veřejné stavby pro vodní sporty a rekreaci se tedy dělí na bazény a koupaliště. Bazény jsou stavěny především pro sportovní využití. To znamená pro plavecké závody s délkami 25 a 50 metrů, dále pro vodní pólo, skoky do vody a i pro synchronizované plavání.

Bazény se dělí na venkovní a kryté. Vzhledem ke komerční části vrcholového sportu se převážně stavějí jako kryté, aby sportovní sezóny nebyly ovlivňovány počasím a byly komfortní nejen pro plavce, ale i pro diváky.

Koupaliště se stavějí především pro letní rekreaci. Koupaliště mohou být přírodní, vystavěné u vodních toků a ploch - řeky, jezera, přehrady atd. a koupaliště uměle vybudované s nuceným přívodem a úpravou vody. V minulosti se venkovní koupaliště stavěla jako plavecké bazény s přilehlými bazénky a brouzdalištěm pro děti či neplavce a s plochami pro jiné sporty či různé rekreační využití. U koupališť se musejí budovat nejen převlékárny či hygienická zařízení , ale i restaurační zařízení. V posledních letech se venkovní koupaliště stavějí spíše tak, aby i v městských částech spíše připomínaly přírodní části s organickými tvary a různě upraveným okolím i samotným bazénem s ostrůvky , plážemi, skálami atd. Stává se z nich zábavní parky s vodními atrakcemi tzv. aquaparky.

V posledních letech se tyto aquaparky přesunují i pod střechu a stávají se tak součástí plaveckých bazénů a vznikají tak i možnosti vodní zábavy a rekreace i pod střechou.

 

 

KRYTÉ BAZÉNY

Základ projektování bazénu tvoří především:

- analýza stavu koupaliště, sportoviště a zařízení pro volný čas

- analýza potřeby těžiště využití, možnosti kombinovaného využití

celková vodní plocha

- spádové oblasti vzdálenosti pro veřejnost, školy a spolky

- určení stanoviště pozemek, příprava pro využití, dopravní spojení

 

Orientační podmínky pro kryté bazény

Vodní plocha

Na 1 obyvatele 0,025 m2 vodní plochy (spádová oblast s malou hustotou osídlení).

Až 0,01 m2 vodní plochy na 1 obyvatele (spádová oblast s vyso­kou hustotou)-zpravidla splňuje požadavky obyvatelstva, škol a sportovních svazů.

 

Plocha pozemků (bez parkovišť)

Pro kryté bazény 6 -10 m2 na 1 m2 vodní plochy, při větších vod­ních plochách stačí nižší hodnota. Pro další nekryté volné plochy (terasy pro slunění a zelené plochy) navíc 10 - 20% zjištěné plo­chy pozemku.

 

Parkoviště

Plocha 25 m2 pro osobní automobil, 2 plochy po 5 m2 pro jízdní kola;

1 místo na parkovišti pro osobní automobil na 5 -10 skříněk v krytém bazénu.

Plochy pro kola podle místních potřeb.

Zařízení pro diváky: 1 další místo pro automobil na parkovišti pro 10 - 15 diváckých míst.

Při restauračním provozu: 1 další místo na parkovišti pro 4 - 8 míst k sezení.

 

Šatnová část

Orientační hodnoty počítají s dobou koupání 1,50 hodiny, s vý­jimkou špičkového provozu. V rekreačních oblastech může být počet skříněk zdvojnásoben.

Orientační hodnoty: 0,6 - 0,8 šatních míst na směrnou jednotku.

Počet míst k převlékání: 0,15 - 0,2 na směrnou jednotku, z toho 0,06 - 0,08 na směrnou jednotku jako převlékací kabina.

Kabiny pro rodiny nebo tělesně postižené: 10% převlékacích ka­bin. Poměr převlékacích míst k šatním skříňkám 1 : 4.

Všechna větší zařízení musí mít alespoň 2 hromadné šatny, od­dělené pro muže a ženy.

Místa v šatně

Na 1 společnou šatnu minimálně 30 šatních skříněk.

Prostor pro převlékání: minimálně 7,50 délky lavičky.

Poměr pře­vlékacích míst k šatním skříňkám až 1 : 8.

Počet hygienických zařízení na směrnou jednotku: 0,03 míst s vy­soušečem vlasů, 0,015 míst pro dezinfekci nohou, 0,015 dřezu pro ždímání plavek; úklidovou místnost 1 - 2 m2 zahrnout do šat­nové části.

Světlá výška 2,50 m

 

Rozměry v šatnách

Pro vestavby platí následující minimální rozměry: převlékací ka­bina: rozteč os kabin 1,00 m, hloubka 1,25 m, výška 2,00 m.

Ka­biny pro rodiny a tělesně postižené:šířka 1,50 m, hloubka 1,25 m, výška 2,00 m.

 

Osové rozměry kabiny pro tělesně postižené na vozíku

Šířka 2,00 m, hloubka 1,00 m, výška 2,00 m, světlá šířka dveří 0,8 m.

 

Hygienické zařízení

Hygienické zařízení zahrnuje podle pohlaví oddělené sprchy a zá­chody. Umístění mezi šatnami a bazénem. Záchody umístit tak, aby návštěvník po použití záchodu musel znova projít sprchami před příchodem k bazénu. Záchody přístupné přímo z bazénu nejsou povoleny. Doporučujeme přímou zpá­teční cestu ve směru bazén - šatny.

 

Orientační hodnoty:

základní vybavení minimálně 1 místnost se sprchami pro ženy a pro muže, vždy s minimálně 10 sprchami. U krytých bazénů s vodní plochou 100 - 150 m2 postačí jedna rozdělená sprchová místnost s 5 sprchami pro muže a 5 pro ženy. Navrhujeme pro ženy 2 záchody a pro muže 1 záchod a 2 pisoárové mušle.

 

Minimální platné rozměry:

sprchové místo bez dělicí stěny šířka 0,80 m

(otevřené řadové sprchy) hloubka 0,80

sprchové místo s dělicí stěnou šířka 0,95 m

(řadové sprchy se zástěnou) hloubka 0,80

výška 1,45

sprchové místo s dělicí stěnou šířka 0,80; příp. 0,95 m

(ochrana proti stříkání vody i pohledům) hloubka 1,40

výška 1,45

šířka chodby mezi dvěma řadami sprch 1,10 m

záchod s mísou a dveřmi šířka 0,90 m

(otvírání dovnitř) hloubka 1,40

výška 2,00

záchod s mísou a dveřmi šířka 0,90 m

(otvírání ven) hloubka 1,20

výška 2,00

pisoárové stání: osové míry šířka 0,50 m

hloubka 0,60

pisoárová mušle: osové míry šířka 0,75

hloubka 0,80

montážní výška pod 0,70

montážní výška pro děti pod 0,45

umyvadlo šířka 0,60 m

hloubka 0,80

montážní výška cca 0,80

minimální světlá výška místnosti 2,50 m

doporučená 2,75

 

Skokanská zařízení

Skokanská zařízení jsou určena pro nácvik a výkonnostní sport.

Plošina je pevné odskočiště. Výška 1, 3, 5 a 10 m.

Prkno je pruž­né odskočiště ve výšce 1 a 3 m.

Výška je měřena od vodní hla­diny. Skokanská prkna jsou z hliníkových slitin, dřeva nebo plas­tu. Skokanské plošiny jsou rovné, s protiskluzným povrchem. Vý­stup na prkno nebo plošinu je po příkrých schodech. Pro velké soutěže zajistit výtahy.

Veškerá skokanská zařízení jsou umístě­na na jedné straně bazénu.

Teplota vody: 24 - 28°C.

Pro lepší vnímání povrchu vodní plochy "čeřící zařízení nebo po­střikovací trysky".

 

KOUPALIŠTĚ

Těžištěm využití koupališť je zotavení a aktivní využití volného ča­su všech vrstev obyvatelstva.

 

Potřebná vodní plocha na 1 oby­vatele spádové oblasti:

0,15 m2 u spádové oblasti s malou hustotou obyvatel,

až 0,05 m2 u spádových oblastí s vysokou hustotou obyvatel.

Poměr počtu obyvatel k velikostí vodní plochy nebere v úvahu specifiku při­lehlých oblastí a cizinecký ruch.

 

Plocha pozemku:

8 -16 m2 na 1 m2 plánované vodní plochy.

 

Parkoviště:

místo pro 1 auto a 2 jízdní kola na 200 - 300 m2 plo­chy pozemku.

 

Místo před vchodem:

200 m2 na 1000 m2 vodní plochy, z toho pro zastřešený vchod 50 m2 na 1000 m2 vodní plochy, včetně po­kladny a kontrolních míst.

 

Místnosti pro personál:

do 2000 m2 vodní plochy 10 m2, nad 2000 m2 20 m2.

 

Kombinace krytého bazénu a koupaliště

Kombinace krytého bazénu a koupaliště umožňuje podle druhu provozu rozsáhlé prostorové a funkční propojení. Současně na­bízí jejich mnohostrannější využití. Získají tak vyšší rekreační hod­notu než samostatná zařízení.

Stupeň využití, v závislosti na ročním období, podmiňuje rozlič­nou velikost vodních ploch vně a uvnitř. Z hlediska provozu mu­síme rozlišovat využití v letní a zimní sezóně a v přechodném období. V úvahu přicházejí tyto druhy provozu. Současné využití vnější a vnitřní vodní plochy se společnou otevírací dobou, s neomeze­nou dobou koupání a za jednotné vstupné. Oddělené využití vnitř­ní a vnější vodní plochy s různou otevírací dobou, s částečně ne­omezenou dobou koupání (na koupališti) a s rozdílným vstupným. Sezónní využití jednotlivých částí např. uzavřením jednoho zaří­zení (krytého bazénu nebo koupaliště).

Při určování druhu provozu bereme v úvahu tato hlediska: různá potřeba velikostí vodní plochy, která může být důsledkem různě velkých spádových oblastí pro krytý bazén a koupaliště. Další po­třeba vodní plochy jedné nebo obou částí může vzniknout na zá­kladě rekreačních nároků obyvatel z okolí, v důsledku prázdnin nebo na základě zvláštních okolností, např. v lázeňských místech, střediscích výkonnostního sportu, atd.

Možností kombinace krytého bazénu s koupalištěm případně do­sáhneme připojením jednoho nebo druhého na dosavadní zaří­zení. Jde-li o novostavbu budujeme nejdříve halovou část. Snažíme se dosáhnout napojení části s nekrytým bazénem na krytý bazén. Umožňuje to lepší využití v přechodné době, cent­rální dozor a výhodné technické spojení. Pokud je to možné, pobytová zóna s občerstvením s výhledem na oba bazény.

Přístup do volného bazénu je přes vstupní halu krytého bazénu. Ve špičkovém provozu také zastřešenou vstupní zónou, poklad­na a kontrola má podle možnosti obsluhovat oba vstupy.

Těsné propojení krytého bazénu s venkovním usnadňuje varia­bilní využití. Spojení obou bazénových částí, při kterém je třeba přednostně napojit především nekrytý bazén pro neplavce, lze provést proplouvacím kanálem (možnost vstupu v kryté hale), za­střešeným vstupem s tepelnými zářiči nebo uzavřeným vchodem, takže návštěvník přejde do volného bazénu pokud možno s vy­loučením styku s chladným venkovním vzduchem.

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a hygieny. Jak mohou pomoci léky up? Jaké léky si Američané získat on-line? Milióny zákazníků nakupovat on-line takové drogy, jako je Viagra. Viagra je lék předepsán k ošetření rozličné nemoci. Co musíte přečíst o Viagra? V dnešní době mnoho lidí on-line vyhledat specifický klíčového slova "http://viagra-cz.org/" na Googlu. (Více informací Viagra České). V současné době více než pobytu předkladatele nabídky mužů ve věku nad 50 let hlášeny určitý stupeň vztyčitelný obtíží. poruchy sexuální touha je tak často výsledkem toho, co jste zažili, že je něco na takovou "bolesti hlavy" říká po všem. Pravdou je, že téměř vše over-the-counter léky mají někdy nežádoucí aftereffects, od hlavy k smrti. Internet je ideální způsob, jak najít poskytovatele zdravotní péče ve vaší oblasti, jenž léčí tento druh zdravotního stavu.

 

10 - Azylové domy

Nauka o stavbách

10.1 Vymezení pojmů

 

Azyl /asylum/ jako útočiště, útulek. Matoušek ve slovníku sociální péče píše: „Na určitých místech vnímala některá náboženství přítomnost nadpřirozených sil, které mohly člověka v krajní nouzi ochránit. Když se tam člověk uchýlil, přestaly se na něj vztahovat světské zákony a poddal se ochraně bohů. Tato místa byla přesně definována, stejně jako to, kterým osobám je možné azyl poskytnout (a kterým ne), případně jaké rituály musí žadatel o azyl předem podstoupit (u křesťanů např. pokání). Světské státní právo se problémy udělování azylu začíná zabývat od doby reformace, a to v souvislosti s fenoménem masového uprchlictví, jež bylo vyvoláno náboženskými válkami. (...)“

 

Azylový dům /shelter/ - „ubytovací zařízení pro osoby bez přístřeší, jež by těm klientům, kteří jsou pro změnu životního stylu motivováni, mělo umožnit integraci do společnosti.(...)“ (Matoušek, 2003, s.32) V některých AD procházejí proto klienti tzv. integračními stupni. Ve většině AD je délka pobytu omezena na několik měsíců. AD jsou u nás, stejně jako jinde, koncipovány jako komfortnější než noclehárny (předpokládá se, že klienti mají zaměstnání, event. důchod a mohou tak platit vyšší úhrady za noc než v noclehárnách). Matoušek také uvádí jako hlavní problém v této sféře nedostatek sociálních bytů v ČR, tj. obecních nebo státních bytů s regulovaným nájmem, kde by mohl člověk usilující o společenskou integraci žít.

 

Rozšíření definice: sociální služba poskytující přechodné ubytování a pomáhající ve zvládání krizového stavu spojeného s nezajištěným bydlením a stavem sociální nouze (zahraniční jedinci, bezdomovci, těhotné ženy, maminky s dětmi do 18-ti let věku, týrané osoby, osoby postižené ztrátou rodiny). Služba v azylovém domu (dále AD) je zpravidla poskytována v nepřetržitém provozu. Sociální pracovníci AD pomáhají klientům např. s vyřizováním dokladů, dávek, provádějí poradenství, popř. referují klienta do příslušných institucí. V případě matek s dětmi je možná i programová výpomoc s výchovou, programy zaměřené na těhotenství a aktivity dětí (výtvarná výchova, dramatický kroužek). V AD platí vnitřní řád a služba kontroluje dodržování pravidel pro ubytované (agresivita, alkohol). Klienti AD se finančně spolupodílí na ubytování, popř. jim je hrazeno sociálním úřadem. Cílem služby je sociální stabilizace a samostatné bydlení klientů.

 

Primárním posláním azylového domu je poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

Cílem služby je pomoc a podpora Uživatelům při řešení aktuální krizové situace zabezpečením dočasného ubytování, podmínek pro osobní očistu a přípravu stravy z vlastních zdrojů. Poskytovatel usiluje pomocí individuálního plánu snižovat závislost. Uživatelů služeb na systému sociální pomoci a směřovat je k návratu do běžného života, na trh práce a k nalezení samostatného bydlení, snížení sociálních a zdravotních rizik plynoucích z života na ulici.

 

Zaměstnanecký úsek tvoří:

 • sociální pracovníci
 • koordinátor projektu
 • pečovatelky

 

10.2 Sdružení azylových domů

Azylové domy začaly vznikat počátkem roku 1990. Zakládaly je státní instituce, obce a někde nestátní organizace. Sdružení azylových domů (S.A.D.) vzniklo po mnoha jednáních z iniciativy několika lidí, kteří si již tehdy uvědomili vážnost této problematiky. Členy tohoto sdružení jsou jednotlivé azylové domy z celé republiky, jedná se o domy státní, nestátní, obecní i církevní. Jsou to domy určené pro muže, ženy , matky s dětmi, seniory i domy na půl cesty. Do sdružení je přijat jen azylový dům splňující kritéria kvality v oblasti poskytování sociálních služeb a s jasnou a ucelenou koncepcí. V současné době má S.A.D více než 80 členů.

 

10.3 Popis ubytovacího pokoje, poskytované formy bydlení

 

a) krizové ubytování - předpokládaná délka pobytu 5 dní. V jeho průběhu je kladen důraz na zklidnění klienta a na pomoc s orientací v osobní situaci.

b) azylové ubytování - předpokládá dobu pobytu 3 měsíce, realita je ovšem v průměru 7 měsíců. Pobyt je spojen se zajištěním sociální pomoci a terapie, odborného poradenství. Vyřešení situace klientů je závislé na součinnosti s dalšími zainteresovanými institucemi, zejména s příslušnými obvodními nebo okresními úřady.

c) ubytování dětí - ubytovány se svými matkami nebo rodiči. Pracovníci zařízení se snaží docílit zmírnění negativních dopadů zážitků a situací, které si prožily než se dostaly do zařízení, i stresů vyplývajících z tohoto pobytu. Zaměřují se na pomoc s přípravou na vyučování ve škole, na doučování, využití volného času. (Působí zde hudební a výtvarný kroužek, pořádají se biblické hodiny, je možnost práce s počítačem a využívání internetového klubu, který je přístupný i veřejnosti. Práce s počítačem umožňuje také jejich maminkám, aby získaly nové dovednosti a vylepšily si předpoklady pro uplatnění v "normálním" životě.)

d) tréninkový byt - představuje možnost připravit se na "samostatný život" pro ty klienty, jejichž bytová situace je již v řešení. Jsou to zpravidla klienti zkušení, kteří strávili v ústavu požadovanou dobu. Je nutné státní občanství a zletilost.

e) jiné formy - dlouhodobé ubytování (1 až 2 roky) pro mnohočetné rodiny, jejichž bytová situace se řeší velmi obtížně (např. bydlení v Černěvsi). Dalším typem je ubytování na půli cesty – pro mladé lidi, na počátku kariéry, kteří se potřebují pozvolna začlenit do společnosti.

 

Poplatky za poskytované služby jsou individuální.

 

Pokoje jsou různorodé, co se týče poskytované plochy (a záleží, jedná-li se o novostavbu, nebo aplikaci nové funkce do staré budovy – třeba staré jesle). Pokoje mohou mít jednu i dvě obytné místnosti (obývací pokoj = ložnice, kuchyň a vlastní hygienické zařízení). Zpravidla však pouhé pokoje s hygienickým zařízením, se společnou kuchyní a hernou pro děti (bude-li řeč o domech pro matky). Určitý počet pokojů (častokrát jeden) je proveden v bezbariérové úpravě.

 

10.4 Současné problémy

 

Přes výše zmíněnou deklaraci činností, chybí silnější vazba mezi azylovým domem a pracovnám úřadem. Ubytovaní tak často migrují mezi jednotlivými ústavy. Nestátní podniky jsou vůči státním znevýhodněny, jejich setrvání je problematické – chybí finanční prostředky. Další potíží je malá kapacita těchto objektů – azylové domy nejsou připraveny na hromadné návraty romských rodin ze zahraničí).

 

10.5 Služby AD

 • ubytování,
 • sociální zázemí, umožnění celkové hygieny těla,
 • možnost přípravy a uchování jídla,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vyprání prádla,
 • základní sociální poradenství,
 • podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí,
 • podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
 • dle potřeby ošacení ze skladu azylového domu
 • vzdělávací činnost zaměřená jak na děti, tak na dospělé (gramotnost s PC).

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a hygieny. Jak mohou pomoci léky up? Jaké léky si Američané získat on-line? Milióny zákazníků nakupovat on-line takové drogy, jako je Viagra. Viagra je lék předepsán k zacházení různý nemoci. Co musíte přečíst o Viagra? V dnešní době mnoho lidí on-line vyhledat konkrétního klíčového slova "http://viagra-cz.org/" na Googlu. (Více informační Viagra České). V současné době více než pobytu předkladatele nabídky mužů ve věku nad 50 let hlášeny určitý stupeň vztyčitelný obtíží. poruchy sex touha je tak často výsledkem toho, co jste zažili, že je něco na takovou "bolesti hlavy" říká po všem. Pravdou je, že téměř vše over-the-counter léky mají někdy nežádoucí aftereffects, od hlavy k smrti. Internet je ideální způsob, jak najít poskytovatele zdravotní péče ve vaší oblasti, kteří léčí tento druh zdravotního stavu.

 

6-Charakteristika bytového domu

Nauka o stavbách

Dle ČSN 73 4301

stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s čtyřmi a více byty, které jsou přístupné z domovní komunikace se společným hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace.

Společná domovní komunikace - z typologického a sociologického hlediska důležitý dispoziční prvek. Určuje nejen charakter domu, ale zároveň ovlivňuje společenské vztahy obyvatelů domů- sousedů.

 

Výhody bytových domů

 • urbanistická ekonomie
 • ekonomie výstavby
 • technický a společenský standart
 • veřejná zeleň a rekreační plochy

 

Nevýhody bytových domů

 • ztráta bezprostředního styku s přírodou
 • nedostatek intimity
 • akustika

 

Koncepce prostoru

 • užitné prostory – hlavní náplň objektu – bydlení
 • komunikační prostory – chodby, schodiště, výtahy
 • doplňkové prostory – kotelna, sklady, prádelna, kočárkárna

 

Byt soubor místností pod společným uzavřením, splňující požadavky k trvalému bydlení

obsahuje minimálně jednu obytnou místnost a příslušenství

 

Obytná místnost místnost o ploše min. 8m2. Pokud je byt tvořen jednou místností, je min 16m2.

 • musí mít přímé denní osvětlení okny
 • je přímo větraná okny
 • je vybavena zařízením pro dostatečné vytápění
 • je dispozičně určena k trvalému bydlení a netvoří příslušenství bytu

 

Příslušenství bytu

 • vstupní
 • pro vaření
 • pro uskladnění potravin
 • pro osobní hygienu
 • pro umístění záchodové mísy
 • pro uložení úklidových předmětů

 

Funkce bytu

 • biologická – stravování, hygiena, odpočinek, spánek
 • hospodářská-příprava jídel, skladování potravin, praní, uklízení, žehlení…
 • společenská – záliby, televize

 

Domovní vybavení bytového domu

 • listovní schránky
 • kočárkárna
 • kolárna
 • prádelna
 • sušárna
 • komory (sklepy)
 • prostory pro zajištění vytápění
 • prostory pro ukládání domovního odpadu

 

Nepovinné domovní vybavení

 • sklad pro údržbu
 • klepače koberců
 • dílna
 • společenská místnost

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a hygieny. Jak mohou pomoci léky up? Jaké léky si Američané získat on-line? Milióny zákazníků nakupovat on-line takové drogy, jako je Viagra. Viagra je lék předepsán k léčbě jiný nemoci. Co musíte přečíst o Viagra? V dnešní době mnoho lidí on-line hledání specifický klíčového slova "http://viagra-cz.org/" na Googlu. (Více informací Viagra České). V současné době více než pobytu předkladatele nabídky mužů ve věku nad 50 let hlášeny určitý stupeň vztyčitelný obtíží. poruchy sexuální touha je tak často výsledkem toho, co jste zažili, že je něco na takovou "bolesti hlavy" říká po všem. Pravdou je, že téměř vše over-the-counter léky mají někdy nežádoucí aftereffects, od hlavy k smrti. Internet je ideální způsob, jak najít poskytovatele zdravotnických péče ve vaší oblasti, kteří léčí tento druh zdravotního stavu.

 

5-Typy rodinných domů

Nauka o stavbách

Dle typu zástavby

Izolované

 • samostatné
 • pásová zástavba
 • řetězová zástavba
 • hnízdová zástavba

 

Sdružené

 • dvojdomy
 • čtyřdomy

 

Skupinová zástavba

 • řadová
 • atriová
 • terasová


Dělení podle výšky stavby a vertikálního uspořádání

 • přízemní (1,2,3,4)
 • přízemní s podkrovím (5,6,7,8)
 • dvoupodlažní (9,10)
 • dvoupodlažní s podkrovím
 • dvouúrovňové (11,12)
 • + možnost podsklepeníDělení dle terénu

 • v rovině
 • ve svahu

 

Dělení dle půdorysné formy

 • čtvercové
 • kruhové
 • obdelníkové
 • tvar L T Z U
 • uzavřené

 

Dělení podle tvaru zastřešení s plochou střechou (pochůzí, nepochůzí)

 • se šikmou střechou pultovou
 • sedlovou
 • valbovou
 • stanovou

Odstupové vzdálenosti:

 • vzdálenost dvou RD je minimálně 7,0 m, ve stísněných podmínkách 4,0 m, ale v protilehlých stěnách nesmí být okna obytných místností
 • vzdálenost RD od hranice pozemku minimálně 2,0 m
 • vzdálenost průčelní stěny s okny do obytných místností minimálně 3,0 m od okraje komunikace (neplatí pro proluky a řadovky)

Domovní vybavení

 • poštovní schránky
 • prostor pro ukládání odpadu z domácnosti
 • garáž či parkovací stání, min. jedno na každou bytovou jednotku
 • garáže vestavěné, přistavěné, volně stojící, hromadné

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotnických péče a hygieny. Jak mohou pomoci léky up? Jaké léky si Američané získat on-line? Milióny zákazníků nakupovat on-line takové drogy, jako je Viagra. Viagra je lék předepsán k zacházení různý nemoci. Co musíte přečíst o Viagra? V dnešní době mnoho lidí on-line vyhledávání konkrétního klíčového slova "http://viagra-cz.org/" na Googlu. (Více informací Viagra České). V současné době více než pobytu předkladatele nabídky mužů ve věku nad 50 let hlášeny určitý stupeň erektilní obtíží. poruchy sexuální touha je tak často výsledkem toho, co jste zažili, že je něco na takovou "bolesti hlavy" říká po všem. Pravdou je, že téměř vše over-the-counter léky mají někdy nežádoucí aftereffects, od hlavy k smrti. Internet je ideální způsob, jak najít poskytovatele zdravotní péče ve vaší oblasti, kteří léčí tento druh zdravotního stavu.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4

Partneři webu :

 

Tip na ceník plastových oken od českého výrobce Oknoplastik.cz

 

Luxusní novostavby Praha od Finep.

 

Výhodné byty Praha, to je Sekyragroup.

 

Dřevěná eurookna Slavona.

 

Moderní vstupní dveře pořídíte výhodně od českého výrobce PERITO.

 

Do vašich oken doporučujeme venkovní žaluzie od výrobce K-system!

 

Vyberte si nové byty v Praze k bydlení, nebo na investici.

Anketa

Chcete více článků ze sekce: